CURSO DE ESPECIALIZACIÓN INSTRUMENTAL (CEI) 2022-23 - Convocatoria Extraordinaria

Continuando co seu labor formativo no ámbito territorial e tralo éxito das anteriores edicións, a EAEM convoca a undécima edición do Curso de Especialización Instrumental (CEI), impartido polos profesores titulares da EAEM e dirixido aos estudantes de Galicia en período de formación (non graduados). Preténdese con este curso formar a xoves músicos galegos a partir da experiencia dun profesorado altamente cualificado. 

 

Especialidades: 

Violín

Viola

Violoncello 

 

Características do curso:

 

Alumnado:

Estudantes de grao medio ou superior.

 

Duración do curso:

De novembro de 2022 a xuño de 2023.

 

Profesorado  (ver máis)

 

Obxetivo do Curso:

É obxetivo do curso o perfeccionamento instrumental da especialidade elixida a través de 15 horas de clase individual repartidas ao longo do curso académico.

Organizaranse actividades de práctica de conxunto en diferentes períodos ao longo do curso.

 

Presentación de solicitudes:

As solicitudes deberán presentarse ata o día 21 de outubro de 2022 a través da páxina web www.eaem.es, acompañadas da seguinte documentación:

  • -Curriculum indicando o curso que está a realizar na actualidade.
  • -Relación de obras a interpretar.

Darase prioridade aos alumnos que non realizasen estudos noutras edicións do Curso de Especialización Instrumental.

 

Probas de selección e criterios de selección dos candidatos:

As probas de selección terán lugar os días 29 de outubro na sede da EAEM.

As probas realizaranse coa finalidade de cubrir as prazas das diferentes especialidades, en función da disponibilidade e necesidade da Escola.

Aqueles candidatos que non consigan praza como alumnos activos pasarán a integrar unha lista de agarda, que terá un período de validez do ano académico obxecto da convocatoria.

A Escola disporá de pianistas acompañantes para quen así o solicite no boletín de inscrición.

 

Contido das probas:

O contido das probas poderá descargarse da páxina web da Escola.

 

Tribunais:

Formaranse tribunais por especialidades onde os membros singulares serán o director asociado e o xefe de estudos e os non singulares serán os profesores da EAEM de cada especialidade.

           

Matriculación:

Prezo da matrícula: 300 €

Unha vez finalizadas as probas e publicados os resultados, os candidatos seleccionados poderán formalizar a matrícula ata o día 8 de novembro de 2022, aboando o prezo do curso. No suposto de que, unha vez rematado este prazo, non se cubrise a totalidade das prazas ofertadas, farase pública a relación de candidatos en lista de espera. Neste caso os candidatos poderán formalizar a súa matrícula ata o 16 de novembro de 2022.


 

Requisitos para a obtención do diploma e condicións de permanencia:

Os alumnos deberán asistir aos ensaios e concertos das actividades de conxunto instrumental nas datas e horarios establecidos.

A carga lectiva mínima das clases individuais para poder continuar no curso e obter o diploma correspondente establécese en 5 horas por trimestre.

No caso de que non se supere a carga lectiva mínima no primeiro trimestre (outubro-decembro), considerarase abandono do Curso, dando lugar a una praza vacante, que poderá ser ofertada aos candidatos da lista de espera por rigorosa orde de puntuación.

O candidato da lista de espera poderá matricularse no curso previo abono da parte proporcional da matrícula do curso.

 

Perda de condición de alumno e dereitos de matriculación:

Non superar a carga lectiva mínima establecida por trimestre.

Non asistir aos ensaios e concertos nas datas e horarios establecidos.

 

Diploma:

Todos os alumnos recibirán un diploma acreditativo dos seus estudos.

Os alumnos que realicen o curso con máximo aproveitamento e tras realizar una proba que demostre os seus progresos ao longo do curso, poderán promover un curso máis despois do pagamento da matrícula correspondente.