Curso Avanzado de Especialización Orquestral

O curso de posgrao Curso Avanzado de Especialización Orquestral está dirixido a todos aqueles estudantes que finalizaron os seus estudos e teñan como meta poder formar parte dunha orquestra profesional. O curso responde á cada vez mái esixente realidade profesional que conleva unha formación de alto nivel. Amparados polos solistas da Real Filharmonía de Galicia (RFG), os alumnos teñen a oportunidade de estar en contacto directo e traballando con músicos profesionais, adquirindo non só a complexa técnica e a progresiva formación duns criterios musicais propios, senón tamén as ferramentas de relación social e de intercambio de ideas entre os propios instrumentistas e os directores dos diferentes programas.

En virtude dun convenio co Consorcio de Santiago, a Universidade de Santiago recoñece como título propio os estudos de posgrao do Curso Avanzado de Especialización Orquestral, que conducen á obtención do Gran Diploma de Especialización Orquestral.

 

Calendario


Do 1 de outubro de 2018 ao 30 de xuño de 2019.


Plano de estudos por curso académico

Os alumnos estarán orientados dende o primeiro momento polos seus respectivos titores, que realizarán un itinerario formativo individualizado e pormenorizado tendo en conta as características especiais de cada alumno. Esta programación educativa garantirá a formación do alumno e permitiralle obter os créditos necesarios para a súa acreditación como especialista. O encaixe de cada alumno nos programas da orquestra fixarase polo Director, previa deliberación da Comisión Educativa.
Coa finalidade de que os alumnos poidan ensaiar tanto de forma individual como colectiva, a EAEM garantirá na sede da escola aulas e cabinas de estudo para todos.
Ao ser un curso eminentemente práctico, as materias instrumentais terán unha carga lectiva non presencial superior á presencial.
 

Materias


A. ESPECIALIZACIÓN INSTRUMENTAL.

CLASES INDIVIDUAIS
: Cada alumno recibirá do seu titor/profesor, un mínimo de 40 horas de práctica instrumental personalizada distribuidas ao longo do curso académico.


PROFESORES VISITANTES. CLASES MAXISTRAIS
: Os alumnos da EAEM recibirán clases individuais por parte de solistas de relevancia internacional, sexan invitados da RFG ou contratados para o efecto.


B. PRÁCTICAS COA RFG 


Cada alumno, coa supervisión do seu titor, incorporarase á RFG participando nun mínimo de sete programas por temporada (ciclo académico).


C. MÚSICA DE CÁMARA E CONXUNTO INSTRUMENTAL 


Todos os alumnos participarán en programas referidos á práctica de conxunto, que se materializarán en concertos públicos ao longo do curso académico.


D. MATERIAS TEÓRICAS

Impartiranse contidos teórico-prácticos aplicados á práctica instrumental, ao coñecemento do mundo profesional así como a aspectos relacionados coa adquisición dunha boa disposición mente-corpo.


E. TRABALLO FIN DE CURSO 


Para a obtención do título de posgraduado, os alumnos deberán realizar un proxecto fin de curso, que consistirá basicamente na preparación e interpretación de concertos públicos que impliquen unha participación solista destacada, en concertos individuais ou de conxunto.

 

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN

Alumnos de posgrao 2016-2017

BEATRIZ GALLARDO OLMEDO

SARA FERNÁNDEZ PRECEDO

MARIO VERCHER SANSALONI

ADRIÁN LAVIA PINTOS

FRANCISCO GASPAR TOMÁS LÓPEZ

GERMÁN MARTÍNEZ MERINO

MARTA RODRÍGUEZ FIGUEIREDO

HÉCTOR ROBLES RUÍZ

IRENE ROMERO FERNÁNDEZ

MAGDALENA GACEK

THEOLOGOS KOUVATIS

CAROLINA URIZ MALON

NURIA HONRUBIA PARRA

JORGE MERCHÁN MONTAÑA

IRATXE PAREDES RUÍZ DE APODACA

MIGUEL ÁNGEL LUZÁRRAGA BELLOT

 

frauta traveseira

óboe

fagot

trompa

trompeta

clarinete

percusión

violín

violín

violín

violín

viola

viola

violoncello

violoncello

contrabaixo