Convocatoria Extraordinaria do Curso Avanzado de Especialización Orquestral

O curso de posgrao Curso Avanzado de Especialización Orquestral está dirixido a todos aqueles estudantes que finalizaron os seus estudos e teñan como meta poder formar parte dunha orquestra profesional. O curso responde á cada vez mái esixente realidade profesional que conleva unha formación de alto nivel. Amparados polos solistas da Real Filharmonía de Galicia (RFG), os alumnos teñen a oportunidade de estar en contacto directo e traballando con músicos profesionais, adquirindo non só a complexa técnica e a progresiva formación duns criterios musicais propios, senón tamén as ferramentas de relación social e de intercambio de ideas entre os propios instrumentistas e os directores dos diferentes programas.

En virtude dun convenio co Consorcio de Santiago, a Universidade de Santiago recoñece como título propio os estudos de posgrao do Curso Avanzado de Especialización Orquestral, que conducen á obtención do Gran Diploma de Especialización Orquestral.

 

Calendario

Do 1 de outubro de 2022 ao 30 de xuño de 2023.


Plano de estudos por curso académico

Os alumnos estarán orientados dende o primeiro momento polos seus respectivos titores, que realizarán un itinerario formativo individualizado e pormenorizado tendo en conta as características especiais de cada alumno. Esta programación educativa garantirá a formación do alumno e permitiralle obter os créditos necesarios para a súa acreditación como especialista. O encaixe de cada alumno nos programas da orquestra fixarase polo Director, previa deliberación da Comisión Educativa.
Coa finalidade de que os alumnos poidan ensaiar tanto de forma individual como colectiva, a EAEM garantirá na sede da escola aulas e cabinas de estudo para todos.
Ao ser un curso eminentemente práctico, as materias instrumentais terán unha carga lectiva non presencial superior á presencial.
 

Materias

A. ESPECIALIZACIÓN INSTRUMENTAL.

CLASES INDIVIDUAIS: Cada alumno recibirá do seu titor/profesor, un mínimo de 40 horas de práctica instrumental personalizada distribuídas ao longo do curso académico.

PROFESORES VISITANTES. CLASES MAXISTRAIS: Os alumnos da EAEM recibirán clases individuais por parte de solistas de relevancia internacional, sexan invitados da RFG ou contratados para o efecto.

B. PRÁCTICAS COA RFG 

Cada alumno, coa supervisión do seu titor, incorporarase á RFG participando en varios programas da temporada (ciclo académico).

C. MÚSICA DE CÁMARA E CONXUNTO INSTRUMENTAL 

Todos os alumnos participarán en programas referidos á práctica de conxunto, que se materializarán en concertos públicos ao longo do curso académico.

D. MATERIAS TEÓRICAS

Impartiranse contidos teórico-prácticos aplicados á práctica instrumental, ao coñecemento do mundo profesional así como a aspectos relacionados coa adquisición dunha boa disposición mente-corpo.

E. TRABALLO FIN DE CURSO 

Para a obtención do título de posgraduado, os alumnos deberán realizar un proxecto fin de curso, que consistirá basicamente na preparación e interpretación de concertos públicos que impliquen unha participación solista destacada, en concertos individuais ou de conxunto.

 

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA